مقالات و کتاب ها

نام مقاله: روش های حذف کدورت

تاریخ انتشار: زمستان 1398

نویسنده: شرکت مهندسی  آب و فاضلاب کشور -معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری

انتشارات: مکث نظر


نام مقاله:Moving Bed Biofilm Reactor Technology: Process Applications, Design, and Performance

تاریخ انتشار:2011

نویسندگان: McQuarrie, James P., and Joshua P. Boltz

انتشارات:Water environment research


نام کتاب: Microplastics in Water and Wastewater

تاریخ انتشار:2019

نویسندگان:Hrissi k. Karapanagioti and loannis k. Kalavrouziotis

انتشارات:IWA


نام کتاب: Math for Wastewater Treatment Operators

تاریخ انتشار: 2009

نویسنده: John Giorgi

انتشارات: AWWA


نام کتاب:Activated Sludge and Nutrient Removal

تاریخ انتشار: 2018

نویسنده: Eric Rothstein, et. al

انتشارات: WEF


نام کتاب:US EPA Nutrient Control Design Manual

تاریخ انتشار: 2009

نویسنده: George T, et. al

انتشارات: EPA


نام کتاب:Water Chemistry

تاریخ انتشار: 2011

نویسنده: Patrick L, et. al

انتشارات: آکسفورد


 

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن