1053

استاندارد «آب آشامیدنی – ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی» نخستین بار در سـال 1345 تـدوین شـد . ایـن
استاندارد براساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی توسط کمیسیون فنی کشاورزي و غذایی براي پنجمـین بـار
مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهصد و نوزدهمین جلسه کمیته ملی استاندارد کشـاورزي و غـذایی مـورخ
88/12/11 تصویب شد. اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقـررات موسسـه اسـتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای دانلود فایل اینجا(استاندارد1053) کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن