1011

استاندارد ” آب آشامیدنی– ویژگی های میکروبیولوژی” نخستین بار در سال 1352 تهیه شـد. ایـن
استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط بـرای شـشمین بـار
مورد تجدیـدنظر قـرار گرفـت و در یکـصد و بیـست و یکمـین اجلاسـیۀ کمیتـه ملـی اسـتاندارد
میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 86/6/20 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یـک مـاده
3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مـصوب بهمـن مـاه
1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می شود.

برای دانلود فایل اینجا(استاندارد1011) کلیک کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن