تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته

فاضلاب صنعت فرآوری سیب زمینی باید ابتدا برای بازیابی محصولات جانبی ارزشمند مانند نشاسته، روغن و گریس و سپس معمولاً با استفاده از روش های بیولوژیکی، تصفیه بی هوازی لجن فعال معمولی، تصفیه هوازی گرمادوست ترکیبی از بی هوازی و فرآیندهای هوازی  و تصفیه با استفاده از کشت قارچ و فناوری تصفیه غشایی بیو راکتور MBR تصفیه شوند.

فرآوری سیب زمینی مقادیر زیادی فاضلاب تولید می کند که عمدتاً از بقایای و خرده های پوست سیب زمینی تشکیل شده است. به منظور کاهش بار آلی زباله، هر دو فرآیند بیولوژیکی هوازی و بی هوازی  اجرا می شوند. تصفیه‌های بی‌هوازی انرژی شیمیایی را از پساب به شکل متان یا هیدروژن بازیابی می‌کنند، اما هنگام کار در دمای اتاق یا تحت بارهای کربن آلی متوسط ​​ناکارآمد هستند . بنابراین، برای کاهش بیشتر بار آلی پساب، یک مرحله هوازی پایین دست مورد نیاز است که سرمایه‌گذاری انرژی در طرح تصفیه را افزایش می‌دهد. سلول های سوختی میکروبی (MFCs) به عنوان یک امکان جدید برای تصفیه زباله های آلی ظاهر می شوند . آنها شبیه پیل های سوختی معمولی هستند اما از میکروارگانیسم های الکترو فعال به عنوان کاتالیزور برای واکنش های اکسیداسیون و/یا کاهش استفاده می کنند. در حالت معمولی، یک بیوفیلم( biofilm) از این میکروارگانیسم ها مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید می کند و کربن و الکترون به دست می آورد. سلول های باکتریایی پس از مصرف بخشی از انرژی خود برای رشد، الکترون ها را به ماتریس بیوفیلم رسانا یا در نهایت به شاتل الکترونی خارجی منتقل می کنند. در نهایت، در طی اکسیداسیون الکتروشیمیایی (واکنش آندی) مولکول های ردوکس واقع در سطح مشترک بیوفیلم/الکترود، الکترون ها به الکترود منتقل می شوند پس از عبور از یک مدار خارجی، الکترون ها در محفظه کاتدی مصرف می شوند تا اکسیژن را کاهش دهند (در واکنش کاتدی معمولی)، بنابراین مدار الکتریکی برای تولید الکتریسیته بسته می شود MFCها به عنوان یک جایگزین جذاب برای تصفیه فاضلاب در نظر گرفته می شوند زیرا امکان تولید انرژی الکتریکی به طور مستقیم از اکسیداسیون مواد آلی را ارائه می دهند.

منبع:

Durruty, I., Bonanni, P. S., González, J. F., & Busalmen, J. P. (2012). Evaluation of potato-processing wastewater treatment in a microbial fuel cell. Bioresource Technology105, 81-87.

Kupusović, T., Milanolo, S., & Selmanagić, D. (2009). Two-Stage Aerobic Treatment of Wastewater: a Case Study from Potato Chips Industry. Polish Journal of Environmental Studies18(6).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن