شرکت شهرک ها

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی به شرح زیر می باشد. البته مقادیر بر اساس شرایط متداول شهرک های صنعتی می باشد و هر شهرک صنعتی می تواند بر اساس شرایط و قوانین خود استاندارد مربوطه را ارائه نماید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن