سازمان حفاظت محیط زیست

این استاندارد باستناد ماده 5 آئین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن